fbpx Brochure aanvragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
De klant gaat een overeenkomst aan met Belgische Senioren Alarmering (BSA B.V.) Ondernemingsnummer: 0789.382.436 voor
een Dienst, al dan niet in combinatie met het ter beschikking stellen van een Mobiel Systeem met de daarbij behorende
gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden voor een periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze
overeenkomst. Vragen of klachten kunnen gemeld worden per telefoon: 03 304 20 10, per e-mail naar info@benoodknopsenioren.be. Iedere vraag of klacht wordt binnen 5 werkdagen beantwoord. BSA B.V. levert en programmeert een
Mobiel Systeem onder de navolgende bepalingen en voorwaarden en de aanvullende voorwaarden op de website van
https://www.be-noodknopsenioren.be/algemene-voorwaarden

 1. BSA B.V. activeert, meldt aan en laat per post een Mobiel Systeem bezorgen bij klant ten behoeve van het abonnement
  voor de Dienst en/of Dienstverlening van de Meldkamer. Het Mobiel Systeem bestaat uit de verschillende functies zoals
  gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst, en is desgewenst uit te breiden met extra componenten.
  Voorwaarden voor activeren en aanmelden is dat er minimaal 1 (één) contactpersonen worden opgegeven bij
  veiligheidspakket A en minimaal 1 (één) contactpersoon bij veiligheidspakket B waarbij u aangesloten wordt op de
  Meldkamer en haar Dienstverlening.
 2. Indien de klant na ontvangst van het Mobiel Systeem behoefte heeft aan extra uitleg, hulp bij installatie of iets
  dergelijks, kan een adviseur aangevraagd worden. BSA B.V. behoudt zich het recht voor om €25,-(vijfentwintig) in
  rekening te brengen per automatische incasso per gemaakte afspraak op locatie. Telefonische support is altijd gratis.
 3. De klant gaat een maandelijkse betalingsverplichting aan met BSA B.V. voor de in het schema aangegeven periode.
  Indien u een overeenkomst aan wilt gaan van 1 jaar worden daar éénmalig €150,- extra kosten in rekening gebracht. U kunt dit
  per post, telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Tussentijdse beëindiging is enkel mogelijk tegen betaling van de resterende
  termijnbedragen middels een afkoopregeling. Indien de klant na 14 (veertien) dagen na ondertekening datum van de
  overeenkomst met BSA B.V. en na activeren en aanmelden van het Mobiel Systeem een betaling storneert zal er per storno
  een bedrag van €4,95 (vier euro vijfennegentig) administratiekosten in rekening worden gebracht. De klant kan binnen 8 (acht)
  weken na afschrijving contact opnemen met de bank als hij/zij het niet eens is met de afschrijving. Let op: vraag uw bank naar
  de voorwaarden.
 4. De klant machtigt BSA B.V. hierbij tot het incasseren van de maandelijkse kosten alsmede het automatisch
  incasseren van de kosten van het activeren, aanmelden, het leveren van het Mobiel Systeem met eventuele extra
  componenten en eventuele
  overige kosten overeengekomen op de overeenkomst. De eenmalige kosten en het maandbedrag worden afgeschreven van
  het rekeningnummer zoals door de klant aangegeven op overeenkomst. Klant verklaart met het ondertekenen van deze
  overeenkomst ook de wettig gemachtigde begunstigde te zijn van het door hem / haar opgegeven rekeningnummer op de
  overeenkomst.
 5. Klant gaat de verplichting aan om contactpersonen en bijbehorende telefoonnummers op te geven aan BSA B.V. voor
  de levering van het Mobiel Systeem en Dienstverlening. Onder contactpersonen worden verstaan:
  vrienden/familie/kennissen/mantelverzorgers/huisarts die beschikken over een telefoonnummer en gewaarschuwd kunnen
  worden in geval van calamiteiten. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van contactpersonen of wijzigen hiervan en
  verklaart dat de opgegeven contactpersonen op de hoogte en akkoord zijn met het opnemen van het bij hen horende
  telefoonnummer in de administratie en systemen van BSA B.V. en de Meldkamer. Gegevens van contactpersonen worden niet
  gedeeld met derden en/of gebruikt voor andere doeleinden dan de dienstverlening van BSA B.V. en haar Meldkamer.
  Gegevens van klanten en de contactpersonen welke worden opgenomen in de systemen van BSA B.V. en de Meldkamer
  zullen worden verwerkt en behandeld onder de richtlijnen van de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. De klant neemt het Mobiel Systeem de eerste 14 (veertien) dagen op proef. Deze proeftijd gaat in op het moment van
  ontvangst. De klant kan gedurende deze proeftijd kosteloos de overeenkomst annuleren. Kosten voor de retourzending zijn
  voor rekening van de klant. Na 14 (veertien) dagen treedt de overeenkomst in werking. Annulering kan worden voldaan per
  e-mail naar info@be-noodknopsenioren.be of telefonisch 03 304 20 10). De klant dient te allen tijde aan te kunnen tonen
  deze opzegging te hebben gedaan.
 7. Belgische Senioren Alarmering B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht of technische storingen in onze
  alarmsystemen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig onderhouden en testen van het alarmsysteem. Alle
  voorwaarden zijn terug te vinden op https://www.be-noodknopsenioren.be/algemene-voorwaarden
  De klant is geïnformeerd over alle privacy voorwaarden die terug te lezen zijn op https://www.be-noodknopsenioren.be /privacy/
 8. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 9. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
 10.  Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 11. Een forfaitaire vergoeding van:
  1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 12. Indien BSA BV zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.