fbpx Brochure aanvragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
De klant gaat een overeenkomst aan met Belgische Senioren Alarmering (BSA B.V.) Ondernemingsnummer: 0789.382.436 voor
een Dienst, al dan niet in combinatie met het ter beschikking stellen van een Mobiel Systeem met de daarbij behorende
gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden voor een periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze
overeenkomst. Vragen of klachten kunnen gemeld worden per telefoon: 03 304 20 10, per e-mail naar info@benoodknopsenioren.be. Iedere vraag of klacht wordt binnen 5 werkdagen beantwoord. BSA B.V. levert en programmeert een
Mobiel Systeem onder de navolgende bepalingen en voorwaarden en de aanvullende voorwaarden op de website van
https://www.be-noodknopsenioren.be/algemene-voorwaarden

 1. BSA B.V. activeert, meldt aan en laat per post een Mobiel Systeem bezorgen bij klant ten behoeve van het abonnement
  voor de Dienst en/of Dienstverlening van de Meldkamer. Het Mobiel Systeem bestaat uit de verschillende functies zoals
  gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst, en is desgewenst uit te breiden met extra componenten.
  Voorwaarden voor activeren en aanmelden is dat er minimaal 1 (één) contactpersonen worden opgegeven bij
  veiligheidspakket A en minimaal 1 (één) contactpersoon bij veiligheidspakket B waarbij u aangesloten wordt op de
  Meldkamer en haar Dienstverlening.
 2. Indien de klant na ontvangst van het Mobiel Systeem behoefte heeft aan extra uitleg, hulp bij installatie of iets
  dergelijks, kan een adviseur aangevraagd worden. BSA B.V. behoudt zich het recht voor om €25,-(vijfentwintig) in
  rekening te brengen per automatische incasso per gemaakte afspraak op locatie. Telefonische support is altijd gratis.
 3. De klant gaat een maandelijkse betalingsverplichting aan met BSA B.V. voor de in het schema aangegeven periode.
  Indien u een overeenkomst aan wilt gaan van 1 jaar worden daar éénmalig €150,- extra kosten in rekening gebracht. U kunt dit
  per post, telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Tussentijdse beëindiging is enkel mogelijk tegen betaling van de resterende
  termijnbedragen middels een afkoopregeling. Indien de klant na 14 (veertien) dagen na ondertekening datum van de
  overeenkomst met BSA B.V. en na activeren en aanmelden van het Mobiel Systeem een betaling storneert zal er per storno
  een bedrag van €4,95 (vier euro vijfennegentig) administratiekosten in rekening worden gebracht. De klant kan binnen 8 (acht)
  weken na afschrijving contact opnemen met de bank als hij/zij het niet eens is met de afschrijving. Let op: vraag uw bank naar
  de voorwaarden.
 4. De klant machtigt BSA B.V. hierbij tot het incasseren van de maandelijkse kosten alsmede het automatisch
  incasseren van de kosten van het activeren, aanmelden, het leveren van het Mobiel Systeem met eventuele extra
  componenten en eventuele
  overige kosten overeengekomen op de overeenkomst. De eenmalige kosten en het maandbedrag worden afgeschreven van
  het rekeningnummer zoals door de klant aangegeven op overeenkomst. Klant verklaart met het ondertekenen van deze
  overeenkomst ook de wettig gemachtigde begunstigde te zijn van het door hem / haar opgegeven rekeningnummer op de
  overeenkomst.
 5. Klant gaat de verplichting aan om contactpersonen en bijbehorende telefoonnummers op te geven aan BSA B.V. voor
  de levering van het Mobiel Systeem en Dienstverlening. Onder contactpersonen worden verstaan:
  vrienden/familie/kennissen/mantelverzorgers/huisarts die beschikken over een telefoonnummer en gewaarschuwd kunnen
  worden in geval van calamiteiten. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van contactpersonen of wijzigen hiervan en
  verklaart dat de opgegeven contactpersonen op de hoogte en akkoord zijn met het opnemen van het bij hen horende
  telefoonnummer in de administratie en systemen van BSA B.V. en de Meldkamer. Gegevens van contactpersonen worden niet
  gedeeld met derden en/of gebruikt voor andere doeleinden dan de dienstverlening van BSA B.V. en haar Meldkamer.
  Gegevens van klanten en de contactpersonen welke worden opgenomen in de systemen van BSA B.V. en de Meldkamer
  zullen worden verwerkt en behandeld onder de richtlijnen van de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. De klant neemt het Mobiel Systeem de eerste 14 (veertien) dagen op proef. Deze proeftijd gaat in op het moment van
  ontvangst. De klant kan gedurende deze proeftijd kosteloos de overeenkomst annuleren. Kosten voor de retourzending zijn
  voor rekening van de klant. Na 14 (veertien) dagen treedt de overeenkomst in werking. Annulering kan worden voldaan per
  e-mail naar info@be-noodknopsenioren.be of telefonisch 03 304 20 10). De klant dient te allen tijde aan te kunnen tonen
  deze opzegging te hebben gedaan.
 7. Belgische Senioren Alarmering B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht of technische storingen in onze
  alarmsystemen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig onderhouden en testen van het alarmsysteem. Alle
  voorwaarden zijn terug te vinden op https://www.be-noodknopsenioren.be/algemene-voorwaarden
  De klant is geïnformeerd over alle privacy voorwaarden die terug te lezen zijn op https://www.be-noodknopsenioren.be /privacy/
 8. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 9. Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via een duurzame drager. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:
 10.  Verwijlintresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 11. Een forfaitaire vergoeding van:
  1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 12. Indien BSA BV zijn betaalverplichtingen jegens u niet tijdig nakomt, heeft u recht op eenzelfde vergoeding zoals hierboven omschreven.
 13. Een overeenkomst komt tot stand indien contractant een aanbieding van NSA B.V. aanvaard. Deze aanvaarding van een aanbieding kan schriftelijk worden gedaan door ondertekening van deze algemene voorwaarden en volledige invulling van een daarvoor bestemde overeenkomst, dan wel via elektronische weg wanneer contractant een order plaatst op de website van NSA B.V. (www.be-noodknopsenioren.be) en NSA B.V. de bestelling bevestigt, of wanneer partijen via een andere wijze zoals e -mail tot overeenstemming komen. Voor overeenkomsten waarvoor geen opdrachtbevestiging, per e-mail of anderszins, is verzonden, beschouwen partijen de eerste factuur van NSA B.V. als schriftelijke bevestiging bedoeld in lid a van dit artikel.
 14. BSA B.V. maakt bij de uitvoering van de dienst standaard gebruik van diensten van een externe (niet aan BSA B.V. verbonden) meldkamer en/ of meerdere externe meldkamers die al dan niet wereldwijd hun dienstverlening aanbieden. De meldkamer(s) zorgt/zorgen 7 dagen per week, 24 uur per dag, voor de professionele opvolging van de alarmmeldingen die gemaakt worden met producten, mobiele systeem of softwareapplicaties van BSA B.V. C. De professionele alarmopvolging gebeurt volgens vooraf door de meldkamer vastgestelde protocollen en kan bestaan uit o.a. het inroepen van calamiteiten-diensten of andere hulpverleners, dit afhankelijk van en volgens inschatting van de meldkamer al dan niet in overleg met degene die alarm heeft gemaakt. Partijen kunnen overeenkomen dat de alarmopvolging plaatsvindt door andere professionals dan de meldkamer(s). De alarmopvolging vindt dan plaats door bijvoorbeeld een thuisorganisatie of vergelijkbare professionele organisatie. Contractant begrijpt dat de keuze voor alarmopvolging door andere professionals dan de meldkamer(s) een geografische beperkingen van de dienstverlening met zich kan brengen. Alarmoproepen, inclusief voice-oproepen, die bij de meldkamer binnenkomen, worden opgeslagen in een database van de meldkamer.
 15. BSA B.V. kan nooit garantie bieden dat geen bedreigende situaties kunnen ontstaan, al dan niet met letsel of de dood tot gevolg hebbende, ondanks het gebruik door contractant van de door BSA B.V. geleverde diensten of een mobiel systeem.
 16. Zowel BSA B.V. als de samenwerkende meldkamer zijn niet aansprakelijk voor enige schade door handelen van derden, zoals maar niet beperkt tot tekortkoming van aanbieders van netwerken, aanbieders van softwareapplicaties, diensten waarmee het mobiele systeem, aangeboden door BSA B.V. of de samenwerkende meldkamer, direct of indirect zijn verbonden. Als een tekortkoming van een derde in de zin van dit artikel wordt tevens beschouwd de omstandigheid dat door contractant aan BSA B.V. verzonden (e -mail)berichten BSA B.V. niet hebben bereikt of de omstandigheid dat gegevens, door de ether verspreid, door derden worden opgevangen. Zowel BSA B.V. als de samenwerkende meldkamer is evenmin aansprakelijk voor enige schade door handelen van aanbieders van medische diensten of onjuiste of niet adequate opvolging door derden van een melding gedaan met of via een dienst of mobiel systeem beschikbaar gesteld door of van NSA B.V. als de samenwerkende meldkamer. Schade die het gevolg is van door contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door onoordeelkundig gebruik door of namens contractant van aan contractant verstrekte mobiele systeem of andere door contractant in verband met de dienst gebruikte apparatuur. De aansprakelijkheid van BSA B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, of uit hoofde van een onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien contractant BSA B.V. onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij hij een redelijke termijn stelt waarbinnen BSA B.V. de tekortkoming kan herstellen, en BSA B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan BSA B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van BSA B.V. is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Voor consumenten geldt dit niet indien de contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden. Contractant zal minimaal één keer in de drie maanden het systeem testen. Indien het systeem niet wordt getest houdt BSA B.V. zich niet aansprakelijk voor het eventueel niet (goed) functioneren van het systeem.